Menu

Články a fotografie


Kategorie: Technologické postupy

Zateplení fasády

Technologický postup prací při zateplení fasády ve 14 rozepsaných krocích.

 1. Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit.
 2. Následně je třeba provést penetrační nátěr, tento proveďte zásadně zednickou štětkou. Penetrační nátěr je třeba ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.
 3. Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Prvky, které demontujeme, znovu osadíme. Jedná se většinou o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla a další podobné prvky. Některé z nich nahradíme novými prvky, většinou nahrazujeme nově oplechování, prodloužení kotevních želez u hromosvodů z důvodu odstupu kvůli nové fasádě.
 4. Následuje montáž zakládacích soklových lišt, tyto osadíme kolem obvodu domu, všude kde budeme lepit izolant.
 5. Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě polystyrenu většinou typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce podle vaší volby. V případě desek fasádní vaty, například kamenná vlna Fasrock L nebo čedičová vlna Orsil TF je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepící hmota k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. K tomuto používáme lepicí tmel pro systémy VKZS například lepicí tmel weber tmel 700 pro VKZS. Tento naneseme na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů tzv. buchet a nebo pásů. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu (obdobně jako se staví z cihel).
 6. Desky dále ukotvíte talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem, dle vaší volby. Plastový trn je velice běžný a dostačující. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel. Minimum jsou 4 kusy výše uvedených hmoždinek na m2. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by jinak mohlo dojít vlivem sání či teplotnímu vlivu a následné deformace. Také se snižuje smykové zatížení izolantu a tím jeho možné posunutí do všech stran.
 7. Úprava nároží, parapetů, podhledů se provádí pomocí rohových lišt hliníkových nebo PVC s výztužnou tkaninou. Tyto lišty zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti poškození, všechny rohy.
 8. Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak aby vznikla rovná souvislá plocha.
 9. Plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou opět lze použít některý z doporučených tmelů weber tmel 700 pro VKZS. Stěrku provádíme dle potřeby ale minimální a používané vrstvy jsou o síle 2 až 5 mm. Stěrku provádíme vždy směrem shora dolů. Tato stěrková vrstva zajistí spolupůsobení vrstvy izolantu, výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády.
 10. Výztužná tkanina "perlinka" se vtlačí do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou, tedy musí být dvě stěrkové hmoty. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme dodržovat překrytí minimálně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády provádíme dvojnásobné překrytí, jedná se o místa kde předpokládáme větší ohrožení tlaku na fasádu.
 11. Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky naneseme penetrační vrstvu, podklad pro omítku.
 12. Teprve poté provedeme osazení nových klempířských prvků jako jsou parapety, oplechování a další takové komponenty. Dále osazení odvětrávacích mřížek do fasády, tam kde jsou pro ně vstupy a byly zachovány.
 13. Následně zatmelíme prostory spáry kolem okena to doporučenými pružnými akrylátovými tmely.
 14. Konečným krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou dle výběru z barevných odstínů. Omítka tvoří finální okrasnou vrstvu a hlavně ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům. Výběr omítky záleží na vašem výběru, jedná se o například rýhované, nebo zrnité druhy omítek.